SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

 

BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM

 

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI

Tehetségkibontakoztatás, felzárkóztatás

A szakképző intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató felkészítést vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.

 

A képességkibontakoztató felkészítés keretében – a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva – a szakképző intézmény biztosítja

 

 • a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 • a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot,
 • a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet.

 

A képességkibontakoztató felkészítés keretében az oktató feladata az egyéni fejlesztési terv készítése és az ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő fejlesztés, az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása foglalkozásokon, az értékelés, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel, mentori, tutori tevékenységek ellátása, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjével történő rendszeres kapcsolattartás.

 

A képességkibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki hátrányos helyzetűnek minősül. Az igazgató a képességkibontakoztató felkészítésbe felveheti azt a tanulót is, aki nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók szakmai oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben.

A képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.

 

A képességkibontakoztató felkészítést valamennyi évfolyamon, osztályban meg kell szervezni, ha az adott osztályban van hátrányos helyzetű tanuló. Ha valamelyik osztályban nincs hátrányos helyzetű tanuló, az osztályban a képességkibontakoztató felkészítést nem lehet megszervezni.

 

Választható tanórai foglalkozások

►Emelt szintű érettségire felkészítés - oktatás, fakultáció választás

Célja: meghatározott tantárgy ismeretanyagának magasabb követelményekkel történő oktatása, a közép és emelt szintű vizsgakövetelmények közötti tananyag átadása, ily módon az emelt szintű vizsgára való felkészítés. Minden diák megválaszthatja, hogy az egyes vizsgatantárgyakból közép-vagy emelt szinten akar vizsgázni. Amennyiben az emelt szintet választja, javasolt az adott tárgyból emelt szintű képzésre jelentkezni fakultációs órák keretében.

►Tehetséggondozás foglalkozásai

Tanórán kívüli foglalkozások

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. (idegen nyelvek, természettudományi tantárgyak)

Szabadidős tevékenység

 • Iskolai sportkör
 • Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

 

 • Szakkörök
 • A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
 • A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – a fenntartó dönt.
  • Versenyek, vetélkedő, bemutatók
 • A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, szakmai, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában szervezünk.
 • A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre az oktatók végzik.

 • Tanulmányi kirándulások (szakmai).
 • Az iskola oktatói a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a szakmai eredményesség elősegítése céljából egy-egy osztály számra évente egy, két alkalommal szakmai tanulmányi kirándulást szervezhetnek.
 • A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
 • Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
 • Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
  • Iskolai könyvtár
 • A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
 • Diákönkormányzat.
 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
 • Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 9-12. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott DMSP oktató segíti.

A tehetségfejlesztés tevékenységei iskolánkban:

 • bemeneti mérések, különös tekintettel a motivációra,
 • az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 • tehetséggondozó programok
 • tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások,
 • felkészítés versenyekre,
 • pályázatokon való részvételre,
 • iskolai sportkör,
 • vetélkedő megrendezése, kiállítások szervezése,
 • felkészítés a felsőfokú továbbtanulásra, ennek irányítása, segítése,
 • személyes beszélgetések,
 • a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése,
 • versenyeztetés, versenyfelkészítés (SZKTV, OSZTV, ÁSZÉV, ágazatokhoz kapcsolódó szakmai versenyek, közismeretei tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek)
 • szakmai programok, rendezvények
 • pályaorientációs rendezvények, börzék

 

A tehetség kibontakoztatásához az átlagosnál erősebb motiváltság, fejlettebb kognitív és szociális kompetencia szükséges. Iskolánk nemcsak a speciális tehetség fejlesztését tartja fontosnak, hanem az általános alapok, az érdeklődés fejlesztését, a továbbtanulási irány, a pályaorientáció segítését is.

Módszerek

Iskolánk elsősorban a pozitív motiváción keresztül teremti meg a tanulókban a siker eléréshez szükséges vágyat. Hiszünk az oktató és tanuló közötti személyes kötődés erejében, amelyen keresztül az átlagos képességű tanuló megfelelő motivációval átlagosnál nagyobb teljesítményre sarkallható. A lassabban érők, a fejlődők között is vannak tehetségesek, akiknek a felfedezése és kibontakoztatása időigényesebb pedagógiai feladat. A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Fontosnak tartjuk a tantárgyi integrációt. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki a világról.

Az iskola az alábbi lehetőségeket nyújtja a tehetségek fejlesztéséhez

 • elméleti és gyakorlati képességeket kibontakoztató szakmai foglalkozások
 • közismereti tárgyakból, szakmai elméleti- és gyakorlati tárgyakból versenyfelkészítő foglalkozások
 • emelt szintű érettségi felkészítés (fakultáció)
 • üzemlátogatások
 • önköltséges finanszírozással szervezett programok: színház, múzeum, kiállítás
 • részvétel pályázatokon (Erasmus+, Határtalanul)

Az iskola oktatói fontosnak tartják a tanulói sikerélményt és törekszenek is arra, hogy az öröklött sikervágy és kudarcfélelem optimális aránya alakuljon ki. Azért igyekeznek megismerni tanítványaik sikervágyának fejlettségét, jellemzőit, hogy megfelelően válasszák ki a sikerélményeket adó feladatokat.  Lényeges, hogy felismerjék a szorongásos kudarcfélelmet, mert ez tanulási eredményességet csökkentő folyamat.

A tanulási nehézségek feloldására szolgálnak:

 • differenciált foglalkozás,
 • a lemaradások pótlására egyéni foglalkozás;
 • csoportbontásos oktatás a tanórákon fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján
 • a felzárkóztató, képesség kibontakoztató foglalkozások kiemelten a és 10. évfolyamon a lemorzsolódás csökkentése érdekében
 • kulturális igényeket felkeltő foglalkozások, rendezvények (iskolai műsorok, megemlékezések)
 • önálló ismeretszerzés, helyes tanulási módszerek elsajátítása könyvtári és osztályfőnöki órákon;
 • szabadidős sporttevékenységek.

Nemzetköziesítés – Diákutaztatási Program, nemzetközi pályázatok

Magyarország az Európai Unió tagjaként és a környező országok magyarlakta területein élő lakosság „anyaországaként” lehetőségekkel és kötelezettségekkel is rendelkezik. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink, oktatóink megismerjék más népek kultúráját, szokásait, elfogadják a vallási, politikai, származási és kulturális különbözőségeket és azokkal együtt tudjanak élni. Ezeknek a kihívásoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha tanulóinkat tudatosan készítjük fel a nemzetközi környezetben való helytállásra.

Ez jelenti tanulóink esetén

 • az idegen nyelvi képességek fejlesztését,
 • más országok kultúrájának megismertetését
 • sokféle minőségű és fajtájú kapcsolat kiépítését más országok hasonló korú, végzettségű és érdeklődésű tanulóival.

 

A technikai, technológiai, módszertani fejlődés olyan gyors, hogy iskolánk csak akkor tud megfelelő képzettségű tanulókat kibocsátani, ha tanáraink és oktatóink

 • idegen nyelvi képességei fejlődnek,
 • megismerik a más országokban élő népek kultúráját, szokásait
 • ismerik más országok iskolarendszerét, iskoláit, módszereit,
 • ismerik a legmodernebb technológiákat, nemzetközi trendeket és kutatásokat, megismerkednek más országok oktatóival.

 


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Telefon: +3678461185

E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

OM azonosító: 203028/012


2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum