SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

TANÉV RENDJE, MUNKATERVI PROGRAMOK, FELADATOK

A Magyar Közlöny 2023 évi 121. számában, 2023. augusztus 24-én került kihirdetésre a kultúráért és innovációért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről

 

ÉVES MUNKATERV - A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

Tanév rendje

A 2023/2024. évi tanévtől kezdődően a szakképzésben önálló jogszabály határozza meg a tanév rendjét. Az új rendszer bevezetését többek között olyan szakképzés jellegéből adódó eltérések indokolják, mint a nyári szakmai gyakorlat vagy a duális képzés. 
 A szakképzési törvény 2023 tavaszi módosítása megteremtette annak jogalapját, hogy a szakképzésben is önálló jogszabály határozza meg a tanév, a tanítási év rendjét. A korábbi szabályozás szerint a szakképző intézményekben megegyezett a tanév rendje a köznevelési intézményekével. Az új rendszer bevezetését a szakképzés jellegéből adódó eltérések indokolják.
 Legfontosabb különbség, hogy a szakképzésben a tanulók nyáron szakmai gyakorlaton vesznek részt, amit eddig a közneveléssel megegyező tanrend nem vett figyelembe. Továbbá vannak olyan sajátos, a szakképzés egészét érintő események, specialitások, oktatásszervezési lehetőségek és igények, amelyek egységes szabályozása miniszteri rendeleti szinten indokolt. A rendelet lehetőséget ad a 2023/2024. tanév kereteinek, szakaszainak, valamint a szünetek és vizsgaidőszakok időpontjainak rögzítésére. Az önálló szabályozás a szakképzési sajátosságok mellett a köznevelés rendszerével történő összhang érdekében megerősíti, hogy a felvétel és a beiratkozás, a 10. évfolyamos mérések, valamint az érettségi vizsga időszaka a szakképzésben és a köznevelésben továbbra is azonos, a köznevelési szabályozáshoz igazodó marad.

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN A TANÉV RENDJÉT a kultúráért és innovációért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete határozza meg. A  köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet kell alkalmazni

 1. a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás,
 2. a szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanulók szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése, továbbá a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, valamint az
 3. érettségi vizsga időbeli ütemezésének rendjére.

A rendeletek alapján a szakképző intézmény ez alapján éves munkatervet készít.

 • Az Szkt. 34. § (2) bekezdéséhez 12/2020.(II.7.) Korm.rend. 109. § (1) A munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az igazgató kikéri a fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató, a képzési tanács, a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat, továbbá, ha a szakirányú oktatás nem a szakképző intézményben folyik, a duális képzőhely véleményét is.
 • A tanév helyi rendjében kell meghatározni különösen
  1. a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
  2. a szünetek időtartamát,
  3. a szakképző intézményben az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepek, valamint a szakképző intézmény hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját,
  4. a szakképző intézményhez kapcsolódó sajátos ünnepek megünneplésének időpontját,
  5. az előre tervezhető oktatói testületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
  6. a szakképző intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontját,
  7. a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját,
  8. minden egyéb, az oktatói testület által szükségesnek ítélt kérdést.
 • A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról a szakképző intézmény a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiumot és a duális képzőhelyet is tájékoztatja.
 • A szakképző intézmény és a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégium kölcsönösen tájékoztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjéről. Ha a szakképző intézményben rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot, a duális képzőhelyet lehetőség szerint legalább hét nappal korábban írásban tájékoztatni kell.
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 31 (5) A szakképző intézményben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az igazgató a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha a szakképző intézmény az ehhez szükséges időt megteremti. (6) A tanítás nélküli munkanapon – a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének erre vonatkozó igénye esetén – a szakképző intézmény ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét.
 • A tanítási év – azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik – ötnapos tanítási hetekből áll, a szombat, a vasárnap és a munkaszüneti nap pedig tanítás nélküli pihenőnap. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat egybefüggő napból álló tanítási szünetet és a Kormány rendeletében meghatározott esetben rendkívüli szünetet, a tanítási év utolsó napját követően a tanév végéig terjedő időszakban pedig legalább harminc egybefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.
 • Az Szkt. 34. § (3) bekezdéséhez 110. § A fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató egyetértésével az igazgató – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező foglalkozásainak számát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását másként nem lehet megoldani. 111. § Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a szakképző intézmény működtetése nem lehetséges, a) a szakképző intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az igazgató, b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett, c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a szakképzési államigazgatási szerv rendkívüli szünetet rendel el.
 • A szakképző intézményben a szakmai oktatást 35. § – ha e törvény másképp nem rendelkezik – azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, a nappali rendszer szerint az egyéni és csoportos foglalkozások keretében kell megszervezni. A foglalkozás lehet a) kötelező és szabadon választható foglalkozás, illetve b) egyéb foglalkozás. (2) A kötelező foglalkozások száma nem haladhatja meg a napi nyolc, kiskorú tanuló esetén a napi hét foglalkozást. A szabadon választott foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező foglalkozást. A tanuló kötelező foglalkozásait úgy kell megszervezni, hogy ugyanazon napon ugyanazon helyszínen valósuljon meg a szakmai oktatás.
 • Az első foglalkozást reggel nyolc óra előtt – a képzési tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével – legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. (2) A foglalkozás ideje negyvenöt perc. A szakképző intézmény ennél rövidebb vagy hosszabb foglalkozást is szervezhet azzal, hogy a foglalkozás ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a kötelező foglalkozások felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező foglalkozások számításánál a foglalkozásokat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni. (3) A foglalkozások között szünetet kell tartani. A szünetek, ideértve a többi szünet időtartamánál hosszabb, főétkezésre biztosított szünet rendjét a házirend határozza meg.
 • A szakképző intézmény 114. § a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, egymáshoz kapcsolódó tartalmi egységeket az arra meghatározott időkeret figyelembevételével egybefüggően is megszervezheti. (3) Egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai vagy szakmai tartalmú foglalkozás szervezhető meg. A szakképző intézmény által szervezett egyéb foglalkozásokat a szakképző intézmény szakmai programjában kell meghatározni. (4) A szakképző intézmény köteles a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben részt vevőszemélyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést megszervezni.

 

A TANÉV, TANÍTÁSI ÉV; TANÍTÁSI SZÜNETEK

 A TANÍTÁSI ÉVBEN, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

A tanév, a tanítási év

A 2023/2024. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2024. június 14. (péntek) az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek). A tanítási napok száma 179 (százhetvenkilenc).

A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja, 2024. május 6.

A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.

Az érettségi tantárgyak év végi osztályzatát a tanuló törzslapjába 2024. május 3-áig be kell jegyezni.

A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig (péntek) tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül (2024. február 2-ig/2024. június 29‑ig) az iskoláknak oktatói testületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az oktatótestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben - a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 2. (kedd).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024.március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 3 (szerda).

SZÜNETEK HELYI RENDJE

Szünet

Szünet időtartama

A szünet előtti utolsó tanítási nap

A szünet utáni első tanítási nap

Őszi szünet

2023. október 28. (szombat) – 2023. november 5. (vasárnap)

2023. október 27. (péntek)

2023. november 6. (hétfő)

Téli szünet

+ 1 nap

 

2023. december 20. (szerda) – 2023. január 1. (hétfő)

MÓDOSÍTÁS:

2024. január 2. (kedd) helyett

2023. december 20. (szerda)

 

2024. január 3. (szerda)

Tavaszi szünet

 

2024. március 28. (csütörtök) – 2024.

április 2. (kedd)

2024. március 27.

(szerda)

 

 

2024. április 3. (szerda)

 

Az igazgató a meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is elrendelhet szünetet, valamint a szünet kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-ának megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 

 

 

Tanítás nélküli napok

TECHNIKUM

6 NAP

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

6 NAP

1.             

Írásbeli érettségi

2024. május 6. hétfő

Szakmai vizsga: írásbeli (=interaktívfeladat), gyakorlati és szóbeli (projektfeladat) 2024. május

2.             

Írásbeli érettségi

2024. május 7. kedd

Szakmai vizsga: írásbeli (=interaktívfeladat), gyakorlati és szóbeli (projektfeladat) 2024. május

3.             

Írásbeli érettségi

2024. május 8. szerda

Szakmai vizsga: írásbeli (=interaktívfeladat), gyakorlati és szóbeli (projektfeladat) 2024. május

4.             

Tanítási szünet

2024. január 2. kedd (téli szünet egy nappal való meghosszabbítása)

Pályaorientációs nap

5.             

TANÍTÁSI SZÜNET – 2024. március 14. csütörtök

6.             

DÖK nap

 

 

 

 

A tanítási hetek beosztása 2023/2024-es tanévben

 1. HÉT

2/10. B,

 1. HÉT

3/11.B

A hetek száma: 21, B hetek száma: 21 (-2 hét teljes szünet) = 19

 1.  

Szeptember 1.

A

 1.  

Szeptember 4 – 8.

B

 1.  

Szeptember 11 - 15.

A

 1.  

Szeptember 18 - 22.

B

 1.  

Szeptember 25 - 29.

A

 1.  

Október 2 – 6.

B

 1.  

Október 9 – 13.

A

 1.  

Október 16 – 20.

B

 1.  

Október 23 – 27.

A

 1.  

Október 30 – November 3. (teljes hét őszi szünet)

B

 1.  

November 6 - 10.

A

 1.  

November 13 – 17.

B

 1.  

November 20 – 24.

A

 1.  

November 27 – December 1.

B

 1.  

December 4 – 8.

A

 1.  

December 11 – 15.

B

 1.  

December 18 – 22.

A

 1.  

December 25 – 29. (teljes hét téli szünet)

B

 1.  

Január 1 – 5.

A

 1.  

Január 8 – 12.

B

 1.  

Január 15 – 19.

A

 1.  

Január 22 – 26.

B

 1.  

Január 29 – Február 2.

A

 1.  

Február 5 – 9.

B

 1.  

Február 12 – 16.

A

 1.  

Február 19 – 23.

B

 1.  

Február 26 – Március 1.

A

 1.  

Március 4 – 8.

B

 1.  

Március 11 – 15.

A

 1.  

Március 18 – 22.

B

 1.  

Március 25 – 29.

A

 1.  

Április 1 – 5.

B

 1.  

Április 8 – 12.

A

 1.  

Április 15 - 19

B

 1.  

Április 22 – 26.

A

 1.  

Április 29 – Május 3.

B

 1.  

Május 6 – 10.

A

 1.  

Május 13 – 17.

B

 1.  

Május 20 – 24.

A

 1.  

Május 27 – 31.

B

 1.  

Június 3 – 7.

A

 1.  

Június 10 - 14.

B

ÜNNEPSÉG, ISKOLAI RENDEZVÉNY

IDŐ

SZERVEZETI KERET

FELELŐS

Tanévnyitó ünnepély

2023. szeptember 1.

8.00 óra (péntek)

iskolai ünnepély iskolarádió

Bekéné Deutsch Ágnes

Zene világnapja (október 1.)

2023. október 2. (hétfő)

iskolarádió

Borbola Diána

Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.)

2023. október 6. (péntek)

iskolarádió

Balaton Csilla

Megemlékezés október 23-áról

2023. október 20. (péntek)

iskolarádió

Tamás Dóra

Nyílt Nap

2023. november 10. (péntek)

DÓZSA:

9.00 – 10.30

KOSSUTH:

11.00 – 12.30

Tomori Pál utcai épület

Iskolavezetés

Magyar Nyelv Napja

(november 13.)

2023. november 13. hétfő

iskolarádió

Török Tímea

Szalagtűzés (3/11.B -  Asztrik tér)

KOSSUTH:

2023. november 30. (csütörtök) iskolai keretek között

Asztrik téri épület

Bekéné Deutsch Ágnes

Szalagavató tánc???

DÓZSÁVAL KÖZÖSEN

2023. december 1.

(péntek) 17.00

Városi Sportcsarnok, Városi Színház

Dózsa Díszterem

Iskolavezetés

Gólyaavató

2023. december 7. (csütörtök)

Kossuth Lajos utcai kis sportcsarnok

9-10. évfolyam osztályfőnökei

Iskolánk névadójára emlékezünk - ünnepi beszéd Kossuth Zsuzsannáról (február 19.)

2024. február 19. (hétfő)

iskolarádió

Szarvas Zsolt

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február. 25.)

2024. február 23. (péntek)

iskolarádió

Herczeg-Magó Marianna

Megemlékezés 1848/1849-es forradalomról és szabadságharcról (március 15.)

2024. március 13. (szerda)

iskolarádió

Herczeg-Magó Marianna

A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 15.)

2024. április 15. (hétfő)

iskolarádió

Tamás Dóra

Ballagási búcsúztató

2024. május 3.

 

Asztrik téri épület

Bekéné Deutsch Ágnes

10.11. szakképzős évfolyam osztályfőnökei

Nemzeti Összetartozás Napja

(június 4.)

2024. június 4. (kedd)

iskolarádió

Szarvas Zsolt

Tanévzáró ünnepély

2024. június 26.

8.00 óra (szerda)

iskolai ünnepély az udvaron

Bekéné Deutsch Ágnes

 

 

VIZSGAIDŐSZAKOK, VIZSGANAPOK

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

A 2023. évi október – novemberi vizsgaidőszak: 

A jelentkezési határidő az október-novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. szeptember 5. kedd.

OH kijelölt intézmény: Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola (6500, Baja, Köztársaság tér 1.) A jelentkezési lapokat a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolákban lehet beszerezni.

 1. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák: október 13 – 27.
 2. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák:
  • Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga: 2023. november 9 -13.
  • Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2023. november 20 - 24.

A 2024. évi május - júniusi vizsgaidőszak: 

 1. évi május-június emelt- és középszintű írásbeli érettségi vizsgák: 2024. május 6-án (hétfőn) kezdődnek, és május 27-én zárulnak.
 2. évi május-június emelt- és középszintű szóbeli érettségi vizsgák:
 • Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga: június 5 - 12.
 • Középszintű szóbeli érettségi vizsga: június 1 7– 28.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

magyar nyelv és irodalom

2024. május 6. 900 (hétfő)

matematika

2024. május 7. 900 (kedd)

történelem

2024. május 8. 900 (szerda)

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

2024. június 5-12.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

2024. június 17-28.

Szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára

2024. június 17-18.

 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

 • interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység: 2024. május
 • projektfeladat (szóbeli, gyakorlati): 2024. május-június

Ágazati alapvizsgák: 2024. április

10.A technikum

egészségügy ágazat

2024. április 15-16

10.A technikum

turizmus-vendéglátás ágazat

I.II. csoport

 

2024. április 17-18

10.A technikum

turizmus-vendéglátás ágazat

III.IV. csoport

1/9.B szakképző iskola

turizmus-vendéglátás ágazat

I.II. csoport

2024. április 24-25

1/9.B szakképző iskola

turizmus-vendéglátás ágazat

III.IV. csoport

 

TANULMÁNYI, SZAKMAI VERSENYEK

 

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat – a szakképzés tanulmányi versenyei, OKTV, egyéb tanulmányi, kulturális és sport versenyek.

 

OKTV: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

 A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap: 1. sz. melléklet) 2023. szeptember 15-ig.

A versenyzők jelentkeztetésére, a verseny lebonyolításához szükséges adataik rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az OKTV adminisztrációs rendszerében (az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsátott ADAFOR nevű számítógépes program OKTV alrendszerében) kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának vagy a megbízottjának az OKTV adminisztrációs rendszerének (ADAFOR) iskolai programja segítségével kell rögzítenie, és azon 2023. szeptember 22-ig kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol az OKTV adminisztrációs rendszer (ADAFOR) központi programja regisztrálja azokat. A 2022. szeptember 23-ai határidő után az Oktatási Hivatal nem fogad további jelentkezéseket!

OKTV verseny időpontok: OH honlapján:

ÁSZÉV: Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenynevezés: 2024. január 10.

SZKTV: Szakma Kiváló Tanulója Verseny nevezési határidő: 2024. január 14.

TÉMAHETEK

A témahetek megszervezése

 • PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét március 4–8. között
 • Digitális Témahét április 8 – 12. között
 • Fenntarthatósági Témahét április 22–26. között,
 • Magyar Diáksport Napja szeptember 29.

 

ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, SZAKMAI ELLENŐRZÉS ELRENDELÉSE

Országos mérés lebonyolítása

A tanév során az országos mérés az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

A tanulók szövegértési, matematikai kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés  a 10. évfolyamon.  A Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

A meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.  A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.  Az iskolák a meghatározott a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2024. június 14-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.

 

 

 

NETFIT

A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

 

KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS, FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

BEISKOLÁZÁSI FELADATOK

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS, feladatok lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

 • szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
 • október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
 • október 20. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
 • október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
 • január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
 • január 20. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák
 • február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
 • február 21. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
 • március 22. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • április 8–10. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 • április 10. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
 • április 12. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.
 • április 17. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
 • április 22. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
 • április 26. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
 • május 2. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • május 6–22. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
 • május 6. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
 • május 22. A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
 • június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
 • június 24–26. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 •  

MUNKATERVI PROGRAMOK

 

SZEPTEMBER

1.

Tanévnyitó ünnepély 8.00, első tanítási nap, 2-3-4 óra osztályfőnöki (tanulói adatok ellenőrzése, okmányok érvényessége - tanulók előzetes értesítése)

Kilencedik évfolyam: épületek bejárása, bankszámlaszámok rögzítése a Krétába (tanuló +szülő!!!!

Bekéné Deutsch Ágnes osztályfőnökök

1-15.

SNI/BTMN tanulók: tanulói kérelmek leadása, igazgatói határozatok, osztályfőnöki tájékoztatás – aláíratás az osztályban oktatókkal

HH, HHH tanulók határozatainak begyűjtése

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

osztályfőnökök

1-15

Nem szakórai foglalkozások: csoportok kialakítása, képességkibontakoztató – felzárkóztató, tehetséggondozás, mentorálás

iskolavezetés, érintett oktatók

4.

Tankönyvosztás (Asztrik) 9. évfolyam

Szakképző iskola

Asztrik téri épületben:

Miskolcziné Szentesi Ágnes

5.

IKSZ bekérés, nyári közösségi szolgálat teljesítésem rögzítése

OSZTÁLYFŐNÖKÖK

5

Éves munkatervek leadási határideje: 12.00

MKV, DÖK

 

Felnőttképzés: tanfolyamok indítása

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Felnőttoktatás: képzés indítása

Baranyiné Hellényi Viktória, Madura Tünde

5.

Jelentkezési határidő: október-novemberi érettségire; szakmai vizsgára

 

Czár Zsolt, Baranyiné Hellényi Viktória

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Tűzriadó próba

Czár Zsolt

1-15.

Digitális eszközfelmérés (felnőttek is!!!)

Leadási határidő: szeptember 15.

HATÁRIDŐ BETARTÁSA MINDENKINEK KÖTELEZŐ!

oktatók, osztályfőnökök, Madura Tünde

 

GINOP online mérések 9-10. évfolyam (bemeneti, kimeneti mérések)

Farkasné Böjtös Beáta, Nyitrai István

8-10.

XXXII. Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter

10.

Csíplek Kalocsa Paprika- és Gasztrofesztivál főzőverseny, Érsekkert (Jelentkezési határidő: szeptember 4.)

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter, szakmai oktatók

15.

E-napló teljes beírásának határideje; tanulói adatok pontosítása, aktualizálása!

Munka-és balesetvédelmi oktatás tanulói jegyzőkönyvek leadása

osztályfőnökök, Czár Zsolt, Madura Tünde

 

oktatók

15.

OKTV jelentkezés 1. sz. melléklettel, jelentkezési lap kitöltése!!!

Czár Zsolt

21.

Baja: „Pakstól-Mohácsig” Iskolák közötti halászléfőző verseny

szakmai mkv.

22.

OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR)

Czár Zsolt

25.

Szülői értekezlet 17.00

osztályfőnökök

29.

Tanmenetek leadása a munkaközösségi értekezleten megbeszéltek szerint:

egységes elvek, szempontok formai kritériumok

Bekéné Deutsch Ágnes, mkv-k

29.

 

Statisztikai adatok pontosítása, kitöltése

Czár Zsolt,

Baranyiné Hellényi Viktória, osztályfőnökök,

Madura Tünde

29.

Magyar Diáksport Napja

Martin Gábor

 

DÖK megbeszélés (éves célok, feladatok, képviselők választása)

DMSP oktató

30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

iskolavezetés

?

Ecser: Kárpát-medencei ifjúsági szabadtűzi főző- és süteménykészítő versenyen

 

 

Oktatói fogadóórák összeállítása

Bekéné Deutsch Ágnes

 

OKTÓBER

2.

Zene Világnapja

Borbola Diána

2.

Oktatói testületi értekezlet

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Javító szakmai írásbeli vizsgák

 

Baranyiné Hellényi Viktória

 

Ösztöndíj utalás ellenőrzése: (KRÉTA mentése)

Czár Zsolt

6.

Aradi Vértanúk - iskolarádiós műsor

Balaton Csilla

 

Pályaválasztási kiállítás

Iskolavezetés

 

Ápoljuk a betegjogokat! Interaktív verseny felkészülés

Sebestyén Erika

 

„Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny” első fordulója központi interaktív versenyfeladat

Sebestyén Erika

15.

Intézményi statisztika

Iskolavezetés, iskolatitkár

13-27.

Október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

Pályaválasztási szülői értekezletek

iskolavezetés

19.

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS- KALOCSA, VÁROSI SPORTCSARNOK

szakmai mkv

20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

iskolavezetés

20.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról, szabadságharcról, nagyünneplő

Tamás Dóra

23.

Nemzeti ünnep - tanítási szünet

 

27.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Október 28 –

November 5.

ŐSZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

 

 

NOVEMBER

 

6.

♣Őszi szünet utáni első tanítási nap

♣Oktatói testületi értekezlet, ESL áttekintése

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Iskolai projekt lebonyolítása

Iskolavezetés

munkaközösségek

 

KALOCSAI Nebuló EGYMI szépirodalmi alkotópályázat  propagálás,  pályaművek készítése, elküldése

magyar oktatók

9.

BSZC PÁLYAORINETÁCIÓS RENDEZVÉNY, Baja, Turisztikai Központ

szakmai mkv

9-13.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

 

10.

NYÍLT NAP

DÓZSA: 9.00 – 10.30

KOSSUTH: 11.00 – 12.30

Iskolavezetés, oktatók

13.

Magyar Nyelv Napja - iskolarádiós műsor (hétfő)

Török Tímea

November 13

-   Január 20.

ÓRALÁTOGATÁSOK – az első félévben - Óralátogatási terv alapján

iskolavezetés

20-24.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

 

22-30.

Negyedévi figyelmeztetések, dicséretek kiosztása, beírása

Czár Zsolt, oktatók, osztályfőnökök

30.

SZALAGTŰZÉS iskolai keretek között

Bekéné Deutsch Ágnes, osztályfőnökök

 

Illyés Gasztro Kupa nevezés elküldése

Balogh Jenő, Török Anita

 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELADAT: 4T ADATOK FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE -LAKCÍM, TARTÓZKODÁSI HELY, TELEFONSZÁMOK, EMAIL CÍMEK A KRÉTÁBAN

osztályfőnökök

 

Felnőttoktatás: Ágazati alapvizsgák

Baranyiné Hellényi Viktória, Czár Zsolt

DECEMBER

1.

SZALAGAVATÓI TÁNC - DÓZSÁVAL KÖZÖSEN (péntek) 17.00

iskolavezetés, végzős osztályfőnökök

2.

Illéssy Gasztro Kupa, Kisújszállás

Balogh Jenő, Török Anita

7.

Gólyaavató – 9. évfolyam

9.10. évfolyamos of.

 

Minőségirányítás: MICS kérdőívek feldolgozása, óralátogatás dokumentálása

MICS

8.

Iskolagyűlés – negyedévi értékelés

DÖK

 

Ösztöndíj utalás ellenőrzése: (KRÉTA mentése)

Czár Zsolt

8-15.

12.A próba szakmai vizsgája: szóbeli és gyakorlati (mellék-szakképesítés)

Baranyiné Hellényi Viktória

12-14.

Duális partnerek, külső szakmai gyakorlati helyek, vendéglátó egységek bemutatkozása, tapasztalatok megosztása

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter

 

Jelentkezések felmérése a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV), Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV), ÁSZÉV

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter

 

Intézményi leltár lebonyolítása

Iskolavezetés

19.

Osztálykarácsony, iskolai karácsony

osztályfőnökök

20.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

December 20 –

Január 2.

TÉLI SZÜNET: 2023. december 20-tól 2024. január 2-ig tart.

Első tanítási nap január 3. szerda

 

 

JANUÁR

3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Pályaorientációs nap – tanítás nélküli munkanap

iskolavezetés, osztályfőnökök

9.

NETFIT felület

Martin Gábor

 

Ösztöndíj utalás ellenőrzése: (KRÉTA mentése)

Czár Zsolt

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntő (SZKTV)

Baranyiné Hellényi Viktória

 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntő (OSZTV)

Baranyiné Hellényi Viktória

 

ÁSZÉV jelentkezések

Baranyiné Hellényi Viktória

15.

Próbaérettségi tervezet leadási határidő:

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem

oktatók, Balaton Csilla

16 – 27.

Végzős évfolyamos tanulók adatainak pontosítása (szül. anyak. kivonat, szem.ig. egyeztetése)

Bekéné Deutsch Ágnes

iskolatitkár

osztályfőnökök

 

NYERSANYAGKOSARAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA szakmai vizsgához, szakmai portfólióhoz

szakmai oktatók

19.

Első félév vége, érdemjegyek zárása 9.00

oktatók, osztályfőnökök

20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

 

ÁSZÉV tesztnapok

Baranyiné Hellényi Viktória, Nyitrai István

22.

Félévi osztályozó értekezlet 13.30-tól

Osztályfőnökök ismeretik az osztályaik tanulmányi helyzetét, statisztikáját

Bekéné Deutsch Ágnes

26.

Félévi írásos beszámolók leadási határideje a nem szakórák félévi tevékenységéről: mentorálás, tehetséggondozás, képességkibontakoztató-felzárkóztató foglalkozás, egészségprevenció, mkv-k, DÖK

Bekéné Deutsch Ágnes

oktatók, mkv, DÖK

26.

Félévi értesítők kiosztása

Czár Zsolt, Madura Tünde, osztályfőnökök

 

ÁSZÉV első forduló

Baranyiné Hellényi Viktória, Nyitrai István

29.

Félévi oktatói testületi értekezlet – az első félév értékelése, ESL mutatók elemzése

Baranyiné Hellényi Viktória, Czár Zsolt

Bekéné Deutsch Ágnes

 

31.

KRÉTA tanulói adatok ellenőrzése

Czár Zsolt, Madura Tünde, osztályfőnökök

 

FEBRUÁR

 

PRÓBAÉRETTSÉGIK lebonyolítása – közismereti tárgyak

MKV-k, oktatók

 

Ösztöndíj utalás ellenőrzése: (KRÉTA mentése)

Czár Zsolt

5.

Szülői értekezlet 17.00

osztályfőnökök

5-15.

Érettségi jelentkezés

Bekéné Deutsch Ágnes, Farkasné Böjtös Beáta

5-15.

Szakmai vizsga jelentkezés

Baranyiné Hellényi Viktória, Czár Zsolt

12.

Iskolagyűlés – első félév értékelése

DÖK

19.

Iskolánk névadójára emlékezünk. Zsuzsanna nap, ünnepi beszéd

Szarvas Zsolt

21.

Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapot a középiskoláknak.

Bekéné Deutsch Ágnes

Borbola Diána

23.

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – iskolarádiós megemlékezés

Herczeg-Magó Marianna

 

Sportbál az intézmény tanulóinak részvételével

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter

 

Próba szakmai vizsgák:3/11.B, 5/13.A

 

Baranyiné Hellényi Viktória, oktatói

29.

PORTFÓLIÓK LEADÁSI HATÁRIDEJE, MEGKÜLDÉSE KÖZPONTI E-MAIL CÍMRE

 • 9.10. évfolyam PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSE (WORD, PPT), LEADÁSA, KORREKCIÓK
 • Felnőttoktatás: PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSE (WORD, PPT), LEADÁSA, KORREKCIÓK

1/9.B és 10.A osztály turizmus-vendéglátás ágazat tanulói esetében:

1.       Témaválasztás: 2023. október 27. (őszi szünet kezdetéig)

2.       Word dokumentum elkészítése: 2024. január 19-ig.

3.       PPT összeállítása: 2024. február 27.

4.       Utána a szóbeli védésre készülés

 

3/11.B Pincér-vendégtéri szakember szakma:

 

 1. Portfólió vázlat (1 oldal) 2023. 10.16. (őszi szünet előtti utolsó iskolai napjuk)
 2. Félkész dolgozat 2023. december 14. (téli szünet előtti utolsó iskolai napjuk)
 3. Kész dolgozat leadása 2024. február 22.

3/11.B Szakács szakma:

 1. Portfólió vázlat (1 oldal) és a 16 db menüsor kidolgozása 2023. 10.16. (őszi szünet előtti utolsó iskolai napjuk)
 2. Félkész dolgozat 2023. december 14. A szakácsoknál a 2 ételkészítési termékcsoport a két ételrecepttel együtt! (téli szünet előtti utolsó iskolai napjuk)
 3. 16 db menüsorhoz az anyaghányadok és receptúrák kidolgozása 2024. január 22. (II. félév első tanítási napja)

Kész dolgozat leadása 2024. február 22.

Bekéné Deutsch Ágnes

ÉRINTETT OKTATÓK

 

 

 

MÁRCIUS

1.

Összesítő jelentés az érettségi vizsgára jelentkezőkről

Farkasné Böjtös Beáta

 

PRÓBAÉRETTSÉGIK

MKV-k, oktatók

 

Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye elődöntő (ÁSZÉV)

Baranyiné Hellényi Viktória, Nyitrai István

4.

Oktatói testületi értekezlet

ESL mutatók nyomon követése

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Országos mérés lebonyolítása

Czár Zsolt, Nyitrai István, Farkasné Böjtös Beáta

4-8.

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét

Baranyiné Hellényi Viktória

13.

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról, szabadságharcról, nagyünneplő

Herczeg-Magó Marianna

14.

TANÍTÁSI SZÜNET

 

15.

Nemzeti ünnep - tanítási szünet

Városi megemlékezés, Városi Szavalóverseny

 

 

Ágazati alapvizsgák: SZÓBELI VÉDÉS GYAKORLÁSA

oktatók

22.

Ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala

Bekéné Deutsch Ágnes, Madura Tünde

27.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Március 28-Április 2.

Tavaszi szünet

 

3.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 

21-27.

Háromnegyedévi figyelmeztetők, dicséretek beírása, kiosztása a 9-12. évfolyamon

Czár Zsolt, osztályfőnökök, oktatók

 

Próba szakmai vizsgák: 3/11.B, 5/13.A

 

Baranyiné Hellényi Viktória, oktatók

 

 

ÁPRILIS

3.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 

8.

Oktatói testületi értekezlet

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Középiskolai véradás

 

 

Ágazati alapvizsga tájékoztatók

Baranyiné Hellényi Viktória

8-10

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

8-12.

Digitális Témahét

Farkasné Böjtös Beáta

10.

A módosított tanulói adatlapok továbbításának határideje (Hivatal felé).

 

12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

15.

Holokauszt megemlékezés – iskolarádiós műsor

Tamás Dóra

17.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

Bekéné Deutsch Ágnes

Borbola Diána

15-26.

Tájékoztatók: érettségi, szakmai vizsga

Bekéné Deutsch Ágnes, Baranyiné Hellényi Viktória

 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA: 10.A technikum, egészségügy ágazat

Czár Zsolt, Baranyiné Hellényi Viktória

 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA: 1/9.B szakképző iskola, turizmus-vendéglátás  ágazat

Czár Zsolt, Baranyiné Hellényi Viktória

22.

Iskolagyűlés – háromnegyedévi értékelése

DÖK

26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak  - EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK.

Bekéné Deutsch Ágnes

Borbola Diána

22-26.

Fenntarthatósági Témahét

Farkasné Böjtös Beáta

 

TANKÖNYVRENDELÉS LEZÁRÁSA

 

 

Országos mérés lebonyolítása

Czár Zsolt, Nyitrai István, Farkasné Böjtös Beáta

30.

Végzős évfolyam osztályainak osztályozó értekezlete, jegyek zárása

oktatók, végzős osztályfőnökök

OKTATÓI, VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉSEK – MICS, MIR

 

 

MÁJUS

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI, SZAKMAI VIZSGÁK

1.

TANÍTÁSI SZÜNET

 

2.

Felvételről, elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek, iskoláknak A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

 

Nyári egybefüggő/összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezése

Balaton Péter, Baranyiné Hellényi Viktória

3.

A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján, a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.

 

3.

Végzős osztályok utolsó tanítási napja

BALLAGÁSI BÚCSÚZTATÓ iskolai keretek között az Asztrik téri épületben 15.00

Végzős évfolyam bizonyítványainak leadása igazgatói aláírásra (összeolvasva, 10.00)

Bekéné Deutsch Ágnes

6.

A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának a napja.

Bekéné Deutsch Ágnes

 

2024. évi májusi vizsgaidőszak írásbeli vizsgafeladatlapjainak átvételi időpontjai

Baranyiné Hellényi Viktória

6.

Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 9.00 Technikumban tanítási szünet

Iskolavezetés

6-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

Május 6-Augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

7.

Matematika írásbeli érettségi 9.00

Technikumban tanítási szünet

Iskolavezetés

8.

Történelem írásbeli érettségi 9.00

Technikumban tanítási szünet

Iskolavezetés

 

Szakmai interaktív vizsgák

Szakképző iskolában az adott napon tanítási szünet

Baranyiné Hellényi Viktória

 

10.

NETFIT mérések zárása

Martin Gábor

20.

PÜNKÖSD – TANÍTÁSI SZÜNET

 

22.

A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Bekéné Deutsch Ágnes

 

 

Sárkányhajó Kupa

DÖK

 

Leendő 9. évfolyam beiskolázási szülői értekezlete

Baranyiné Hellényi Viktória

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

 

Országos mérés lebonyolítása

Czár Zsolt, Nyitrai István, Farkasné Böjtös Beáta

 

SZAKMAI PROJEKTVIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA

Baranyiné Hellényi Viktória, Czár Zsolt, oktatók

 

Leendő 9. évfolyam egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálatok tervezése

Madura Tünde

 

SNI/BTMN tanulók felülvizsgálati dokumentáció összeállítása (adatlapok kitöltése, írásminta, szülői aláírások)

Madura Tünde

31.

Mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe.

Martin Gábor

OKTATÓI, VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉSEK – MICS, MIR

 

 

 

 

JÚNIUS

ÉRETTSÉGI/SZAKMAI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA

OKTATÓI ÉRTÉKELÉS: MICS, ISKOLAVEZETÉS, TANÉV ZÁRÁSA, IGAZGATÓI ÁLLÁPÁLYÁZAT

4.

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádiós műsor

Szarvas Zsolt

 

Pedagógus Napi köszöntés

DÖK

 

Írásbeli érettségi vizsga dolgozatok megtekintése

Bekéné Deutsch Ágnes

 

Szakmai vizsgák: Szakképző iskolában tanítási szünet.

Baranyiné Hellényi Viktória

5-12.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

 

 

Munkaegészségügyi orvosi vizsgálat - MUNKAVÁLLALÓK

Borbola Diána, Balatoni Merilin Alma

 

Munkaegészségügyi vizsgálat: tanulók nyári gyakorlata. Nyári gyakorlat szervezése

Baranyiné Hellényi Viktória, Balaton Péter,

 

MIR feladatok: MICS

MICS, iskolavezetés

 

Országos kimeneti mérés zárása – 10. évfolyam

Czár Zsolt, Nyitrai István

13.

Tanév végi jegyek zárása

oktatók

13.

Osztályozó oktatói értekezlet 9-11. évfolyam

Bekéné Deutsch Ágnes

14.

Utolsó tanítási nap –DÖK nap

DÖK

17-28.

Szóbeli középszintű érettségi vizsgák

 

17-18.

Szóbeli középszintű érettségi vizsga 12.A

Bekéné Deutsch Ágnes

Farkasné Böjtös Beáta jegyző, osztályfőnök

 

SNI/BTMN tanulók felülvizsgálati dokumentációjának megküldése

Gyógytestnevelés adatszolgáltatás megküldése

Madura Tünde

20.

Év végi beszámolók leadása

oktatók, osztályfőnökök, mkv, DÖK

24-26.

Beiratkozás

Madura Tünde

26.

Tanévzáró ünnepély 8.00

 

28.

Tanévzáró oktatói testületi értekezlet 9.00

Bekéné Deutsch Ágnes

Augusztus 22.

Alakuló értekezlet

Bekéné Deutsch Ágnes

Augusztus 23-24.

Javító vizsgák

Bekéné Deutsch Ágnes

Madura Tünde

 

A 2023/24 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Telefon: +3678461185

E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

OM azonosító: 203028/012


2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum